postheadericon Річний звіт про діяльність ЗДО

 Звіт завідувача з питань статутної діяльності

за 2017 – 2018 навчальний рік

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Приміщення дошкільного навчального закладу збудоване у 1972 році. Розрахований на 12 груп , проектна потужність – 280 місць.

Режим роботи закладу:          з 8.00 до 18.00,

                                                         п’ятиденний, з трьохразовим харчуванням.

На сьогоднішній день у закладі  функціонує 6 груп,  із них:

 • 2 групи – для дітей віком до 3-х років,
 • 4 групи – для дітей віком від 3 до 6 років.

З 2011 року здається в оренду частина приміщення ТОВ «Монтессорі Фемелі» загальною площею 220 м2.

Статус дошкільного закладу : україномовний

         У своїй діяльності дошкільний заклад керується:

 • Конституцією України;
 • Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»;
 • Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
 • актами Президента України, Кабінету Міністрів;
 • наказами Міністерства освіти і науки України;
 • рішеннями Черкаської міської ради і її виконавчого комітету;
 • наказами департаменту освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Черкаської міської ради;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305);
 • новим Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234);
 • власним Статутом від 25.10.2016 р. № 2–1156;
 • Базовим компонентом дошкільної освіти України (2012р.).

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі реалізується відповідно до вимог чинних програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами.

2. СКЛАД ВИХОВАНЦІВ

         У 2017 – 2018 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:

 • 2 групи для дітей раннього віку;
 • 6 груп для дітей дошкільного віку.

Цього року заклад відвідує 136 дітей, з них:

 • раннього віку 37 дітей;
 • дошкільного віку 99 дітей;
 • випущено до школи 33 дитини.

У ДНЗ проводиться робота з   вирішення проблем соціального захисту вихованців та працівників. Своєчасно виявляються і ставляться на облік діти сироти, напівсироти, діти з багатодітних та малозабезпечених родин, діти батьків учасників АТО, діти-переселенці, які потребують соціального захисту.

Заклад відвідує:  1 дитина, що знаходяться під опікою,

6 дітей з багатодітних сімей,

5 дітей із малозабезпечених сімей,

4 дитини учасників АТО,

1 дитина переселенець.

3. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

В закладі працює 15 педагогічних працівників та 19 осіб обслуговуючого персоналу. ДНЗ № 10 «Ялинка»  укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

Так  за рівнем кваліфікації  у дошкільному навчальному закладі педагоги мають такі кваліфікаційні категорії та педагогічні звання:

 • звання «вихователь-методист» – 1 педагог,
 • «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагога,
 • «спеціаліст першої категорії» – 2 педагога,
 • «спеціаліст другої категорії» – 2 педагога,
 • кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 8 педагогів працівників.

Освітній рівень педагогічних працівників становить:

 • вища спеціальна освіта – 6;
 • вища педагогічна освіта – 5;
 • середня – спеціальна освіта – 4.

Протягом 2017 – 2018 навчального року підвищила кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти педагогічних працівників  вихователь Уколова Тетяна Вячеславівна.

В навчальному році було атестовано одного педагога.

За результатами атестації, Уколова Тетяна Вячеславівна – вихователь, відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».

Підвищують свій освітній рівень, навчаються у вищих навчальних закладах два працівника.

 4. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Педагогічний колектив дошкільного закладу у зв’язку із розвитком нового змісту дошкільної освіти в межах реформ, що відбуваються в системі дошкільної освіти, сформував свої власні пріоритети виховної та освітньої діяльності, які висвітлені в Програмі розвитку дошкільного закладу на 2017 –2021 роки.

Аналіз освітнього процесу за навчальний рік показав, що вся освітня діяльність здійснювалась згідно завдань річного плану.

Пріоритетні напрями діяльності дошкільного навчального закладу

Реалізовуючи державну політику в галузі дошкільної освіти, пріоритетні в діяльності дошкільного навчального закладу  у 2017 – 2018 навчальному році такі завдання:

 1. Підвищувати рівень інноваційної культури педагогів дошкільних закладів для забезпечення активної позиції дитини в здобутті знань, постійного розвитку в притаманних їй видах діяльності: ігровій, пізнавальній, практично-творчій.
 2. Сприяти подальшому удосконаленню культури українського мовлення дошкільників як основи формування національно-патріотичних почуттів. Активно використовувати в навчально-пізнавальній діяльності та повсякденному житті дитячого колективу малі фольклорні жанри, твори сучасних дитячих поетів та письменників.
 3. Співпрацю педагогів та батьків спрямувати на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів, які забезпечують формування базових моральних якостей особистості.

Освітній процес в дошкільному закладі здійснюється згідно Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»,  Програма розвитку для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та передбачає чергування різних видів діяльності. Організована освітня діяльність дітей у формі нетрадиційних занять планується переважно у першу половину дня. Результативність їх проаналізована згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних аналізів. З таких освітніх ліній як «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в світі культури», відмічається позитивна динаміка, діти всіх вікових груп мають знання, що відповідають високому та середньому рівню. Доопрацювання потребують освітні лінії «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Привчаємося працювати», «Дитина у природному довкіллі».

     Аналіз результатів освітнього процесу в старших групах показав, що всі діти підготовлені до навчання в школі, із 33-х дітей 6-ти річного віку мають рівень розвитку:

 • високий – 15 дітей (що становить 46%);
 • середній – 18 дітей (що становить 54%);
 • низький – 0 (жодної дитини низького рівня розвитку).

      Протягом навчального року в дошкільному закладі працює логопедичний пункт для дітей, які мають порушення мовленнєвого розвитку. За результатами аналізу відмічаємо високу результативність його роботи.

Із 30 дітей, які відвідували логопедичний пункт,  мовлення виправлено:

 • повністю – у 19 дітей;
 • покращено мовлення – у 7 дітей;
 • рекомендовано направити у школу в перший клас – 18 дошкільників;
 • залишено для продовження занять на логопедичному пункті – 4 дитини.

Пріоритетним питанням у навчально-виховному процесі всіх вікових груп та діяльності дошкільного закладу є фізкультурно-оздоровча робота.

Організація спортивно-масових заходів в дошкільному навчальному закладі здійснюється згідно листа МОН України № 14.1/10-2574 від 25.07.2013 року «Щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах» та направлена на активізацію рухової діяльності дітей, регулювання їх активності, спонукання до прояву самостійності, вольових зусиль. При цьому враховується руховий досвід кожної дитини, притаманний їй темп, рівень рухливості, природні можливості та здібності.

Оптимізація рухового режиму забезпечувалась шляхом проведення різноманітних рухливих, спортивних ігор, вправ, занять з фізкультури, організація дитячого туризму, самостійної рухової діяльності. Протягом навчального року інструктором з фізкультури створювалась система оздоровчих та фізкультурних заходів, в якій першочерговим вважалось завдання, щодо формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя. Позитивний досвід роботи хореографічного гуртка протягом навчального року, сприяв емоційному піднесенню дошкільників, оволодінню різними видами танців, ритмічної гімнастики, творчому застосуванню знайомих танцювальних дій на музичних заняттях.

Чітка система фізкультурно-оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку дошкільників. Рівень розвитку основних рухів у дітей підвищився до 79%, в порівнянні з минулим роком 74%. Із метою цілісної оздоровчої спрямованості було проведено державне тестування дітей 6-ти річного віку.

В порівнянні з минулим роком оцінка фізичної підготовленості значно зросла.

Під час канікул (зима, весна) були проведені «Тижні фізкультури» з дітьми 5-го та 6-го року життя, спрямовані на задоволення природної потреби дітей у рухах, виявлення здобутих навичок, фізичних та особистісних якостей, залучення малят до здорового способу життя, а батьків до участі в освітньому процесі дошкільного закладу. Необхідно відмітити, що дана форма роботи є найрезультативнішою та ефективнішою. Однак, організація роботи з фізичного виховання у дошкільному закладі потребує удосконалення. Про це свідчить наявність дітей із недостатнім розвитком основних рухів та фізичних якостей. Із 98 дітей 26 дітей потребують корекції через індивідуальну роботу.

Методична робота з педагогами спрямовується на вивчення передового педагогічного досвіду. Вихователь-методист веде картотеку передового педагогічного досвіду, яка дає можливість молодим вихователям мати інформацію про творчі здобутки колег.

Позитивно треба відмітити роботу творчої групи, яка приймала активну участь в оформленні матеріалів  для  представлення  на виставках та конкурсах.

У вересні 2017 року на День міста Черкаси дошкільний навчальний заклад прийняв участь у виставці квіткових інсталяцій, композиція «Лялька-Мотанка – берегиня українського народу» була відзначена Дипломом міського конкурсу.

З метою виховання у дітей дбайливого ставлення до довкілля, розширення знань про різномаїття і знання птахів рідного краю, всебічний розвиток вихованців, наш заклад у листопаді 2017 року прийняв участь у міському конкурсі «Fly cafe», де представив годівнички для птахів різних конструкцій.

У жовтні 2017 року на базі нашого дошкільного закладу відбулося засідання Школи становлення молодого вчителя-логопеда «Я крокую до майстерності»,  під час якого вчитель-логопед Стряхілєва Наталія Вікторівна презентувала колегам досвід роботи щодо «Корекції мовленнєвого розвитку у дітей з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення в умовах логопедичного пункту дошкільного навчального закладу». Молоді вчителі-логопеди мали можливість переглянути практичну роботу з дітьми під час підгрупового логопедичного заняття «Мандрівка до чарівної країни Звуколяндії».

У листопаді 2017 року відбулося засідання Школи методиста-початківця, на якому молоді методисти м. Черкаси обговорили питання “Особливості організації життєдіяльності дітей раннього віку”. Увага була приділена адаптаційному періоду, діагностиці нервово-психічного розвитку дітей, організації взаємодії вихователя і помічника вихователя під час організації освітніх заходів та режимних моментів. Учасники зібрання переглянули відео-файли по організації різних видів діяльності малят, обговорили їх педагогічну спрямованість, працювали над виробленням алгоритму взаємодії вихователя та помічника вихователя під час проведення режимних моментів,подали цікаві пропозиції щодо взаємодії вихователя з дітьми та батьками під час адаптаційного періоду.  Вихователь-методист дошкільного закладу №10 Коваленко Ольга Валентинівна змістовно висвітлила молодим колегам питання методичного супроводу організації роботи групи раннього віку.

У березні 2018 року педагогічний колектив прийняв активну участь у міській виставці освітніх технологій «Зернини досвіду-2018», де новий зміст Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), розкрила у творчому доробку «Педагогічні умови формування у дошкільників моральної свідомості та культури поведінки» вихователь Уколова Т.В.

У квітні 2018 року вихованці нашого закладу прийняли участь у XXІV-ому шашковому турнірі серед хлопчиків і дівчаток закладів міста.  Проведена робота з інтелектуальної підготовки дітей дала добрі результати: Ткачук Микола зайняв VІ місце серед  хлопчиків, Бурмістрова Тетяна зайняла ІV місце серед дівчаток.

Проводиться робота по охороні життя  та здоров’я дітей, формуванню основ безпеки життєдіяльності. У 2017-2018 н.р. не було зареєстровано жодного випадку травматизму.

З 17 по 21 квітня 2018 року організовано пройшов Тиждень з охорони праці та безпеки життєдіяльності, з метою проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з дітьми, профілактики травматизму виробничого характеру, оволодіння працівниками закладу основними прийомами захисту від несподіваних травм, що виникають під час освітнього процесу.

З 23 по 27 квітня 2018 року у ДНЗ був проведений плановий «Тиждень безпеки дитини» та комплексне об’єктове тренування всього колективу, з метою відпрацювання дій працівників та вихованців при загрозі та виникненні надзвичайної ситуації (пожежі).

За сприяння та допомоги батька групи № 5 Семиза Анатолія Анатолійовича, дошкільнята мали можливість ознайомитися із роботою рятувальників та спорядженням пожежної машини.

Після евакуації працівники ДСНС України у Черкаській області, цікаво та змістовно розповіли дітям про те, які правила безпеки потрібно дотримуватися, щоб запобігти виникненню пожежі, і як слід себе вести, якщо вона сталася.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ                                                                                   

Сьогодні надзвичайно актуальна проблема щодо виявлення здібностей, інтересів, нахилів дітей та їх розвиток.
Широкі можливості у розв’язанні проблеми розвитку творчих здібностей дитини надає гурткова робота.
Гурткова робота в ДНЗ є важливою формою організації дитячої життєдіяльності і становить невід’ємну частину освітнього процесу.

Гуртковою  роботою в дошкільному навчальному закладі  охоплено 34 дитини. В 2017 – 2018 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 5 формах різної спрямованості.

Гуртковою  роботою в дошкільному навчальному закладі  охоплено 34 дитини. В 2017 – 2018 навчальному році в дошкільному навчальному закладі організовано роботу з дітьми в 5 формах різної спрямованості.

Багато років діє гурток  «Голосисті дзвіночки», яким керує музичний керівник, спеціаліст вищої категорії  Хниченко Інна Борисівна.

Мистецтву декоративного розпису навчає своїх вихованців вихователь Розпутня Наталія Леонідівна, яка веде гурток народознавчого спрямування «Чарівні пальчики».

На прохання батьків у дошкільному закладі надаються додаткові освітні послуги.

Протягом навчального року дошкільнята відвідували спортивну секцію «Спартак», керівником якої є тренер Чорненко Дмитро Олексійович.

Заняття  у  спортивному  гуртку зміцнюють  силу  м’язів   рук  і  ніг, опорно-руховий  апарат  та  формують  правильну  поставу, розвивають  фізичні якості – координацію  рухів, силу, витривалість, швидкість, гнучкість, підвищують  інтерес  до  занять  фізичною  культурою  та  спортом.

Потреба в руховій активності у дітей дошкільного віку настільки велика, що саме заняття з хореографії допомагають реалізувати цю потребу, адже різноманітність рухів дозволяє розвивати не лише відчуття ритму, укріплює кісткову систему та мускулатуру, стимулює пам’ять, увагу, мислення та уяву дитини. Також слід відмітити, що діти, які займаються хореографією, спортивними танцями та акробатикою,  відвідуючи (спортивний клуб  «НІКІ» керівником якого є  інструктор з фізичної культури Осіпова Людмила Володимирівна), мають можливість  виплеснути  енергію, що накопичилася, спілкуватися  з  іншими дітьми, весело й корисно проводити  дозвілля.

Навчання англiйської мови є не обов’язковим, але бажаним компонентом дошкiльної освiти. Навчання дошкiльнят англiйської мови – це особливий вид освiтної дiяльностi. У процесi навчання дiти не вивчають складових частин незнайомої мови, а одразу опановують її як засiб спiлкування.
Для кращого опанування іноземної мови у закладі діє гурток англійської мови, керівником якого є викладач Чайка Світлана Григорівна. Вона активно використовує рухову, слухову та зорову пам’ять дітей. Всі заняття з дітьми проводяться в ігровій формі з використанням сучасних методик. Ігри-лічилки, вірші, загадки, безліч пісень підсилюють емоційність занять, наближають навчальний процес до природного сприйняття і засвоєння.

6. СТАН ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Наказу № 486 від 21.07.2003 р. Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно технічних та позашкільних навчальних закладах зареєстрованого Міністерством юстиції України 07.10.2003 р № 90/38 в дошкільному закладі проводиться робота з фізичного розвитку дошкільників, що є першою сходинкою до зміцнення дитячого організму, підвищення його опірності захворюванням. Традиційні заняття є обов’язковими в системі фізкультурно оздоровчої роботи.

Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує старша медична сестра Овчаренко О.В..

Дошкільний заклад має медичний кабінет, маніпуляцій кабінет, ізолятор на випадок захворювання дитини. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам.

В процесі роботи ДНЗ вивчався стан здоров’я дітей з метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності.

У кожній віковій групі, ведеться листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно- оздоровчої роботи.

Щомісячно в закладі проводиться аналіз захворюваності дітей, розробляються заходи, спрямовані на зниження захворюваності та зміцнення здоров’я дітей.

Для зниження захворюваності колективом ведеться копітка робота, зокрема це:

 • Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.
 • Систематичне щеплення дітей.
 • Дотримання вимог санітарії.
 • Організація фізичного виховання.
 • Чітке дотримання режиму дня.
 • Взаємодія медсестри дошкільного закладу з дитячою поліклінікою. 
7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Харчування дітей дошкільного закладу  здійснюється  згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227, наказу «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» №1591 від 22.11.2004 р. та іншими нормативними документами.

У дошкільному закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на харчоблоці і в групах, графік видачі їжі, добові проби, призначені відповідальні особи за організацію харчування.

Постачальник продуктів харчування у дошкільний навчальний заклад ПП «Каштан- Плюс». Всі продукти, що постачаються у комору закладу приймаються комірником у присутності сестри медичної старшої.

Відповідно до рішення виконавчого комітету  Черкаської міської ради № 21 від 13.01. 2016 року «Про встановлення вартості харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Черкаси на 2016 рік»  та з метою якісної організації харчування дітей в дошкільних навчальних закладах міста виконавчий комітет Черкаської міської ради вирішив встановити вартість харчування дітей в ДНЗ у 2017 році (рішення виконавчого комітету № 209 від 28.02. 2017 року):

Ясла – 16 грн., 82 коп. з них 60% за рахунок батьківської плати, тобто 10 грн. 10коп., та 40% за рахунок міського бюджету (6, 72грн.);

Сад – 25 грн. 62 коп., з них 60% за рахунок батьківської плати, тобто 15 грн. 37 коп., та 40% за рахунок міського бюджету (10грн. 25 коп.). Повністю виконуються   грошові норми;  заборгованості по батьківській платі немає.

Так, якщо проаналізувати показники виконання норм харчування на основні продукти  за 2017 рік, то виконання норм харчування у порівнянні з 2016 роком становить:

Як бачимо із порівняльного аналізу норми харчування виконуються не в повному обсязі, внаслідок невідповідності затвердженій грошовій вартості денного набору продуктів. На літній оздоровчий період видатки на харчування дітей буде збільшено на 10%.

З березня 2017 року дошкільний навчальний заклад  працює згідно єдиного перспективного меню, яке розроблене відповідно сезону, спеціалістами з дитячого харчування, погоджено з Держпродспоживслужбою та затверджене директором департаменту освіти та гуманітарної політики.

У ДНЗ ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят.

Вихователі привчають дітей мити руки безпосередньо перед прийомом їжі та після її закінчення, сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно, користуватися столовими приборами (згідно з вимогами  навчальної  програми). У групах в наявності є необхідний посуд, столові прилади, паперові серветки, косинки, фартушки, інвентар для прибирання столів, що дозволяє успішно розв’язувати питання виховання навичок культурної їжі.

8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу – це складний, відповідальний  напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, здійснюється згідно кошторису на рік. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 • місцевого бюджету;
 • батьківських коштів за харчування дітей;
 • благодійних та спонсорських надходжень.

Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на комунальні платежі), заробітну плату працівників, харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку.

Доводимо до Вашого відома, що за 2017 рік отримано фінансування із міського бюджету:

 • Заробітна плата – 1 мільйон 605 тис. 532 грн. 75 коп.
 • Харчування дітей – 205 тисяч 250 грн. 14 коп.
 • Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 84 тис. 845 грн. 26 коп.
 • Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 540 грн. 00 коп.
 • Інші поточні видатки КЕКВ 2800 – 12 тис. 529 грн.72 коп.
 • Предмети, обладнання, матеріали КЕКВ 2210 – 558 грн. 24 коп.
 • Капітальний ремонт будівлі(заміна вікон) – 600 тис. 746 грн. 00 коп.
 • Капітальний ремонт прилеглої території (заміна асфальту на тротуарну плитку) – 290 тисяч 836 00 коп.
 • Поточний ремонт музичної зали (оренда) – 68 тис. 966 грн. 00 коп.

Подяка батькам всіх груп:

 • За те, що забезпечили своїх дітей необхідними навчальними та ігровими матеріалами для проведення навчально-виховного процесу.
 • За придбання фарби і фарбування ігрових майданчиків.
 • Групі №1 – за придбання тканини для постільної білизни та виготовлення роздаточного столика.
 • Групі № 2 – за придбання столів для дітей, стола-тумби, полиці для дитячої літератури, іграшок на загальну суму 5666,54. Дякуємо Кошолап Ліні Вікторівні, яка за власні кошти придбала чашки для дітей ясельної групи.
 • Групі № 4 – за придбання пилосмока на суму 2445,90. Окреме дякуємо Савченко Віктору Васильвичу за виготовлення стола, заміну дошок в ракеті, літаку та човнику на дитячому майданчику, Радзевілу Олексію Сергійовичу за прочищення каналізаційної мережі.
 • Групі № 5 – за будівельні матеріали на ремонт спальної кімнати на суму 5 тис. грн. і батькам – Семизу Анатолію Анатолійовичу та Гавришу Олександру Сергійовичу, які власними силами зробили ремонт спальної кімнати, за заміну перил на вуличних сходах на всі групи сім’ю Коваленко.
 • Групі № 6 – за придбання посуду для дітей, магнітної дошки.
 • Групам № 1, 2, 3, 5 – за придбання пилосмока на садочок на суму 4999,00.

Дякуємо всім батькам за вагомий внесок у поповненні матеріальної бази музичної зали, костюмерної. За рахунок лялькового театру, який був проведений педагогами закладу, було зібрано – 480 гривень. За ці кошти придбано: дзвоникики (6 шт.) – 24 грн., віяла (3 шт.) – 90 грн., костюм дорослий «Маша» (тканина – 140 грн., пошив – 180 грн.) – 320 грн., кольоровий папір для виготовлення гірлянди з кольорових листочків на свята Осені – 46 гривень.

В планах на майбутнє  є покращення матеріальної бази  дошкільного навчального закладу, а саме необхідно провести:

 • капітальні ремонти кімнат гігієни,
 • закінчити утеплення фасадів дошкільного навчального закладу,
 • укладання тротуарної плитки.

Всі ці потреби ми постійно відображаємо у своїх бюджетних запитах та зверненнях до департаменту освіти та гуманітарної політики, до Черкаської міської ради і будемо сподіватися, що в найближчому майбутньому отримаємо фінансування і виконаємо відповідні роботи.

Підводячи підсумки роботи за рік, я хочу подякувати колективу нашого закладу, батькам за спільну роботу, розуміння і підтримку, конструктивну критику і можливість реалізації наших ідей.

Я сподіваюсь, що Ви об’єктивно оцінити мою діяльність та діяльність всього  нашого колективу.

         Дякую всім Вам за увагу, підтримку і розуміння.

Секс шоп Купить мед. справки