postheadericon Умови доступності закладу для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

В ЗДО № 10 “Ялинка” створені сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

 • інклюзивні групи;

 • наявність асистентів вихователя;

 • ресурсна кімната;

 • музична і спортивна зала;

 • медичний кабінет.

Працюють спеціалісти:

практичний психолог Коваленко О.В.,

вчитель-логопед Баранник Н.М.,

вчитель-дефектолог Стряхілєва Н.В.,

асистент вихователя Гончар І.А.,

асистент вихователя Лада Л.В.,

асистент вихователя Савельєва А.В., 

сестра медична старша Кошова Т.В.,

інструктор з фікультури Сіренко О.М.,

музичний керівник Хниченко І.Б.

Умови для інклюзивного навчання в закладі дошкільної освіти (вимоги).

 Рішення про утворення інклюзивних груп.

Керівник дошкільного навчального закладу своє рішення про утворення інклюзивних груп ухвалюватиме за погодженням із органом управління освітою. При цьому враховуватимуть:

 • запити батьків;
 • достатність матеріально-технічної та методичної бази;
 • забезпечення педагогічними кадрами;
 • відповідність приміщень санітарно-гігієнічним вимогам.

 Фінансування інклюзії.

Засновник/власник дошкільного закладу передбачатиме кошти для: забезпечення безперешкодного доступу до будівель і приміщень створення матеріально-технічної та навчально-методичної бази підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах.

    Відповідальність за організацію, стан та якість інклюзивної освіти покладають на засновника/власника та керівника закладу.

 Зарахування дітей до інклюзивних груп

Дітей до інклюзивних груп прийматиме керівник дошкільного закладу протягом календарного року.

Підстави для прийняття:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 •  свідоцтво про народження;
 • медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
 • довідка дільничного лікаря про сприятливе епідеміологічне оточення;
 • висновок психолого-медико-педагогічної консультації направлення місцевого органу управління освітою

Також необхідно надати копії:

 • посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;
 • медичного висновку про дитину-інваліда (наданої лікарсько-консультативною комісією);
 • індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Комплектування інклюзивних груп

Інклюзивні групи комплектуватимуть: за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками з урахуванням особливих освітніх потреб дітей.

Наповнюваність таких груп — до 20 дітей, з них одна-три дитини з особливими освітніми потребами, зокрема й з інвалідністю.

 Освітній процес в інклюзивних групах 

В інклюзивних групах освітній процес провадитимуть відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами. Виокремлено дві особливості освітнього процесу в інклюзивних групах — це: індивідуалізація та диференціація.

 Індивідуальний план розвитку дитини розроблятимуть відповідно до:

 • висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації;
 • індивідуальної програми реабілітації складатиме команда у складі;
 • педагогів, які працюють з дитиною;
 • вчителя-дефектолога;
 • батьків дитини або осіб, які їх замінюють;
 • спеціалістів, які здійснюють відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей.

Індивідуальну програму розвитку дитини затверджуватиме керівник ДНЗ.

Переглядатимуть її задля коригування двічі на рік (або й частіше). В індивідуальній програмі розвитку зазначатимуть цілі її розвитку та розподіляються функції між фахівцями для їх досягнення. Корекційна робота відповідно до нозології та потреб дитини. Корекційну  роботу в інклюзивній групі дошкільного закладу організовуватимуть: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог. Передбачатимуть від 3-х до 8-ми корекційно-розвиткових занять на тиждень.

 Асистент вихователя

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу забезпечуватиме асистент вихователя, який: братиме участь у розробленні та виконанні індивідуальних програм розвитку дитини адаптуватиме навчальні матеріали з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

 Асистент дитини

За письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, адміністрація ДНЗ надаватиме дозвіл на участь в освітньому процесі асистента дитини з особливими освітніми потребами волонтерам: на громадських засадах за рахунок коштів громадських організацій інших джерел, не заборонених законодавством. Батьки або особи, які їх замінюють, зможуть: самостійно виконувати функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю визначати особу, фізичний стан здоров’я якої дозволяє здійснювати зазначену функцію на волонтерських засадах.

Якщо буде запит батьків, щодо утворення інклюзивних груп  адміністрація садочку буде ухвалювати це рішення за погодженням із органом управління освітою. При цьому враховуватимуть: запити батьків,  достатність матеріально-технічної та методичної бази, забезпечення педагогічними кадрами, відповідність приміщень санітарно-гігієнічним вимогам.

  Педагогічний колектив готовий до впровадження інклюзивної освіти.

Головний принцип інклюзивного навчання
 • перебування дитини з певними порушеннями в масовій дошкільній групі, оволодіння нею знаннями, вміннями та навичками нарівні із здоровими однолітками;
 • соціально – медико – педагогічний супровід дітей;
 • забезпечення належних умов для навчання, виховання, корекційно – компенсаторної роботи (матеріально – технічне, кадрове, фінансове забезпечення.
Інклюзивний підхід
Створення таких умов, за яких діти мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими потребами, які перебувають в масовій дошкільній групі. Водночас, усі діти в таких умовах краще адаптуються до навколишнього середовища, оволодівають соціальними навичками, почуваються більш самостійними, потрібними в суспільстві.
Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується:
 • моторний;
 • мовний;
 • соціальний;
 • емоційний розвиток дитини.
 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.
 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.
 • Навчання проводиться з орієнтацією на здібності та інтереси дітей.
 • У дітей є можливість для налагодження дружніх стосунків з ровесниками.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про освіту

Стаття 20. Інклюзивне навчання

      Заклади освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

 1. Заклади освіти зі спеціальними та інклюзивними групами і класами створюють умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.
 2. Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах освіти допоміжними засобами для навчання.
 3. Особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Психолого-педагогічні послуги — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров’я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.

Корекційно-розвиткові послуги (допомога) — це комплексна система заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення.

 1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід — це комплексна система заходів з організації освітнього процесу та розвитку дитини, передбачена індивідуальною програмою розвитку.

 1. Будівлі, споруди і приміщення закладів освіти повинні відповідати вимогам доступності згідно з державними будівельними нормами і стандартами.
 2. Проектування, будівництво та реконструкція будівель, споруд, приміщень закладів освіти здійснюються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

Порядок комплектування інклюзивних груп

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАІНИ

№ 1/9-169 від 02 квітня 2015 року

Управління (департаменти) освіти і науки
обласних, Київської міської державних адміністрацій

Керівники дошкільних навчальних
закладів (навчально-виховних комплексів)

Про порядок комплектування
інклюзивних груп у дошкільних
навчальних закладах

Міністерство освіти і науки України надсилає для неухильного виконання Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затверджений спільним наказом МОН та МОЗ 06.02.2015 за № 104/52 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2015 за № 224/26669.

Наказ розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.

Додатково звертаємо увагу, що доступ до навчально-виховного процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами (незалежно від нозології) забезпечується керівником дошкільного навчального закладу за письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, з урахуванням виконання вимог санітарного законодавства. Функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами може виконувати один з батьків або особа, визначена батьками (особами, які їх замінюють) в їх письмовій заяві.

Звертаємо також увагу на те, що питання щодо подальшого навчання в інклюзивній групі дитини, у якої проявляється неконтрольована поведінка, виноситься на розгляд педагогічної ради лише за умови, що така поведінка дитини загрожує життю чи здоров’ю або життю чи здоров’ю інших дітей.

Розгляд цього питання на педагогічній раді відбувається з обов’язковою присутністю батьків дитини (або осіб, які їх замінюють). За рішенням педагогічної ради дитина може бути направлена до психолого-медико-педагогічної консультації для додаткового обстеження з метою отримання рекомендацій щодо проведення ряду заходів психолого-педагогічної корекції відхилень поведінки та подальшого порядку здобуття дошкільної освіти. Таке рішення має бути обґрунтованим та виваженим і прийматися з урахуванням інтересів та права на дошкільну освіту усіх дітей.

Перший заступник Міністра       I.P. Совсун

Що таке інклюзивне виховання?

     Офіційно прийнята в державі інтернатна модель перестає бути єдиним і обов’язковим типом закладу, у якому діти з особливостями психофізичного розвитку перебувають в умо­вах відокремленого навчання та ізоляції від соціуму. У батьків і дітей з’явилася можливість вибору різних форм навчання (домашнього навчання, у спеціальній школі, школі-інтернаті, навчально-реабілітаційному центрі, спеціаль­ному класі при загальноосвітній школі, дитсад­ку-школі, у формі екстернату тощо). Але це не в повній мірі задовольняє рівність прав на ос­віту осіб, що мають особливості психофізич­ного розвитку, не завжди відповідає їхнім осо­бистим запитам і суспільним потребам.

     Використання такої моделі передбачає на­дання якісних освітніх послуг дітям з особли­вими потребами у звичайних групах дошкільних навчальних закладів за умови відповідної підготовки педагогів та надання підтримки сім’ям.

   Інклюзивна освіта — це розширення участі всіх дітей, зокрема з особливостями психофізичного розвитку, в освітньому про­цесі. Вона передбачає істотні зміни в культурі, політиці та практичній діяльності освітніх закладів. Одним із аспектів інклюзивної освіти є забезпечення ефективності навчання дітей з особливостя­ми психофізичного розвитку в загальноосвіт­ньому закладі. Увага зосереджується на соці­алізації дітей цієї категорії та якості навчання.

     Основною метою інклюзивної освіти є досягнення якісних змін в особистісному розвитку дітей цієї категорії.

      Передбачається здійснення змін освітньої системи, а не дитини. Інклюзивна освіта ви­знає, що всі діти різні, а школи і освітня систе­ма повинні підлаштовуватись під індивідуальні потреби всіх вихованців — з порушеннями розвит­ку і без них. Однак інклюзивність не означає асиміляцію чи прагнення зробити всіх одна­ковими. Її ключовий компонент — гнучкість врахування особистісних характеристик, що визначають темп виховання танавчання кожної дитини.

    У більшості випадків дітям просто необхід­не доступне викладання, що потребує вико­ристання різних методів, які відповідають індивідуальним вимогам, здібностям і особливо­стям розвитку дитини.

     Основні характеристики інклюзивної освіти:

 • визнає, що всі діти можуть учитися;
 • сприймає і поважає особливості дітей;
 • забезпечує відповідність освітніх струк­тур, систем і методології потребам усіх дітей;
 • є частиною ширшої стратегії розвитку інклюзивного суспільства;
 • є динамічним процесом, що постійно розвивається.

   Інклюзивна модель освіти передбачає участь в освітньому процесі педагогів підтрим­ки (асистентів педагогів), які забезпечують долучення всіх дітей до загальноосвітніх занять. Це можуть бути волонтери, батьки, інструктори-практики, що надають підтримку кільком закладам в одному районі. Педагог підтримки може бути додатковим помічником у навчаль­ному процесі і займатися з однією-трьома  дітьми однієї або різних груп. Провідною ідеєю сучасної спеціальної педагогіки є орієнтація на ефективне використання систем та функцій, здатних узяти на себе компенсаторно-корекційне навантаження, на цілеспрямо­ваний розвиток психічних процесів, що обу­мовлюють рівень опанування знань, умінь і навичок та відповідну освіченість дитини, її інтеграцію в суспільство.

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Секс шоп Купить мед. справки