postheadericon Література для дошкільників

ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ДОШКІЛЬНИКІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 572 від 12 травня 2014 року

Про затвердження
Методичних рекомендацій
щодо розроблення навчальної літератури
для дітей дошкільного віку

Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, затвердженої Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VІ, з урахуванням рішення комісії з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України від 24 квітня 2014 року (протокол № 4) та з метою унормування підходів до укладання навчальної літератури для дітей дошкільного віку і допомоги фахівцям у поліпшенні якості навчальної літератури для освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в умовах варіативних форм надання дошкільної освіти, наказую:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Ректорам (директорам) інститутів післядипломної педагогічної освіти врахувати Методичні рекомендації в роботі з авторами і авторськими колективами із числа науково-педагогічних працівників зазначених закладів при створенні навчальної літератури для дітей дошкільного віку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра        П. Б. Поляковський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
від 12.05.2014 № 572

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку

І. Загальні положення

1. Методичні рекомендації щодо розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку (далі — Методичні рекомендації) підготовлено з метою допомоги фахівцям у поліпшенні якості навчальної літератури для освітньої роботи з дітьми дошкільного віку в умовах варіативних форм надання дошкільної освіти.

2. Розроблення навчальної літератури для дітей дошкільного віку ґрунтується на нормах законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року, затвердженої Законом України від 5 березня 2009 року № 1065-VІ, постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 781 “Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів”, Базового компонента дошкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2012 року № 615. Методичні рекомендації розроблено також з урахуванням чинних Державних санітарних норм і правил “Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей”, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18 січня 2007 року № 13 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 січня 2007 року за № 77/13344, Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319 (далі – Порядок), Державного стандарту України, ДСТУ 3017-95 “Видання. Основні види. Терміни та визначення”, затвердженого наказом Держстандарту України від 23 лютого 1995 року № 58, інших нормативно-правовик актів, що регламентують діяльність Міністерства освіти і науки України щодо науково-методичного забезпечення системи освіти.

ІІ. Види навчальної літератури для дітей дошкільного віку

1. Для дітей дошкільного віку розробляються і видаються з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України або схвалення для використання в дошкільних навчальних закладах такі види навчальної літератури: навчальний посібник, енциклопедія, робочий зошит, альбом.

Зміст і спосіб укладання матеріалів у кожному з перерахованих вище видів навчальної літератури передбачають можливість застосування цих видань у практиці дошкільної освіти через різні форми її надання (дошкільні навчальні заклади різних типів і форм власності, групи і центри підготовки до школи при загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, соціально-педагогічний патронат, родинне виховання та інші).

Усі зазначені видання передбачають спільне опрацювання їхнього змісту дітьми з педагогами, батьками шляхом сприймання дітьми інформаційних й інструктивних текстів через транслювання їх дорослими (читання, переказування, пояснення, показ) та вміщені у виданнях наочні матеріали.

2. Навчальний посібник – це вид навчальної літератури для спільної індивідуальної або групової роботи дорослих з дітьми дошкільного віку, призначений для реалізації освітніх завдань і вимог, що передбачені Базовим компонентом дошкільної освіти і чинними програмами розвитку, навчання і виховання, шляхом послідовного опрацювання вміщених інформаційно-пізнавальних матеріалів, системи навчально-розвивальних завдань ігрового, проблемно-пошукового, практичного характеру. Він є навчальним виданням, що повністю замінює підручник з огляду на вікові можливості і потреби розвитку дошкільників та особливості організації їхньої навчально-пізнавальної діяльності.

За тематичною змістовою спрямованістю навчальний посібник може бути односпрямованим (профільно-тематичним) або різноспрямованим (комбінованим).

Односпрямований (профільно-тематичний) навчальний посібник забезпечує формування уявлень, понять, знань, умінь, навичок з однієї з освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти, лінії розвитку дитини, змістового напряму освітньої роботи або конкретної теми

Різноспрямований (комбінований) навчальний. посібник забезпечує інтеграцію змісту дошкільної освіти, сприяє реалізації програмових завдань з різних освітніх ліній,. ліній розвитку, змістових напрямів освітньої роботи або конкретних тем, формуванню цілісного сприйняття картини світу, сприяє становленню різнобічно розвиненої особистості дитини дошкільного віку.

3. Енциклопедія – науково-популярне довідкове видання, у якому зведено основні відомості з однієї або різних галузей знань і практичної діяльності, пов’язаних з різними сферами дитячої життєдіяльності та узгоджених з освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти, лініями розвитку дошкільника, змістовими напрямами освітньої роботи, конкретними темами. Енциклопедія передбачає домірне віку дитини розширення обсягів пізнавальної інформації про природне, культурне, соціальне довкілля, простір власного “Я” дошкільника, цей вид навчальної літератури призначений для спільної індивідуальної або групової роботи дорослих з дітьми дошкільного віку, спрямованої на задоволення інтелектуальних інтересів, пізнавальних потреб дошкільників, і не передбачає суцільного читання.

Енциклопедичні матеріали рекомендується розміщувати у порядку, зручному для їх швидкого пошуку. При укладанні енциклопедії за основу може братися певний спосіб організації матеріалів: алфавітний, системний (або логічно-тематичний).

Алфавітне укладання засноване на розміщенні окремих, не пов’язаних між собою статей в алфавітному порядку. Алфавітний принцип укладання полегшує пошук інформації у великих за обсягом енциклопедичних виданнях і орієнтований на дорослого користувача. Оскільки енциклопедії для дітей дошкільного віку мають невеликі обсяги і передбачають можливість пошуку інформації самими дітьми, які не вміють читати, то цей спосіб організації матеріалу в енциклопедіях для дошкільників не є провідним.

Системне (логічно-тематичне) укладання відрізняться упорядкуванням матеріалів у певній системі за тематичними розділами і підпорядкованими їм підрозділами, порядок яких зумовлюється логікою викладу інформації за принципом “від простого – до складного”, “від знайомого, близького – до нового, віддаленого”. Саме тому цей спосіб організації енциклопедичних матеріалів є найбільш прийнятним при створенні енциклопедії для дітей дошкільного віку. Її змістове наповнення, укладене таким чином сприятиме розширенню, уточненню, систематизації і закріпленню знань, уявлень дітей.

Усі частини енциклопедії (томи, розділи тощо) рекомендують укладати за єдиним способом, у єдиному літературному і художньому стилі.

За призначенням і змістовим наповненням енциклопедія для дошкільників може бути універсальна, спеціалізована, регіональна.

Універсальна енциклопедія охоплює широке коло відомостей про людину і світ навколо неї в межах різних сфер дитячої життєдіяльності і тих змістових напрямів, тем освітньої роботи, які визначаються завданнями і змістом загальнопізнавального розвитку відповідно до чинних програм і Базового компонента дошкільної освіти. Вона має на меті формування у дитячій свідомості цілісного світосприйняття.

Спеціалізована енциклопедія для дітей дошкільного віку носить профільно-тематичний характер, містить інформацію з окремих або кількох близьких, взаємопов’язаних загальнопізнавальних тем у межах основних змістових напрямів освітньої роботи, узгоджених із чинними програмами і Базовим компонентом дошкільної освіти.

Регіональна енциклопедія для дітей дошкільного віку упорядковується як універсальна або спеціалізована й містить домірні віку дітей, відповідні вимогам чинних освітніх програм і Базового компонента дошкільної освіти зведені відомості про особливості того чи іншого регіону України, планети.

За структурою енциклопедія для дітей дошкільного віку може бути однотомним чи багатотомним (із 2 і більше нумерованих томів, що становлять єдине ціле за змістом, способом організації матеріалів, оформленням) виданням.

4. Робочий зошит – різновид практикумів. Він с навчальним неперіодичним виданням, упорядкованим на підібраних у системі розвивальних, виховних, дидактичних завданнях, вправах і спрямованим на закріплення у дітей набутих уявлень, формування й закріплення практичних умінь, навичок відповідно до вимог певного блоку, змістового напряму чинної освітньої програми/програм.

Робочий зошит варто укладати в комплекті з начальними посібниками для дітей дошкільного віку подібно до того, як робочий зошит для школярів укладається до певного підручника з тієї чи іншої навчальної дисципліни. Такий підхід забезпечує цілісність і системність розвивально-навчальних впливів для реалізації поставлених авторами комплексу програмних освітніх завдань.

Оскільки освітня робота з дітьми дошкільного віку не має розподілу змісту на окремі навчальні дисципліни і курси, викладені в підручниках, не реалізується за обов’язковими навчальними посібниками й здійснюється на засадах інтеграції в безпосередній психолого-педагогічній взаємодії дорослого з дітьми із застосуванням широкого арсеналу засобів і посібників, то робочі зошити для дітей дошкільного віку можуть укладатися і як самостійні видання, призначені для виконання певних програмових завдань, як комплект до освітньої програми та/чи методичного посібника.

Альбом – комплектне аркушеве або книжкове видання, яке має або не має пояснювальний текст.

Аркушеве видання може укладатися як комплект картин, картинок, ілюстрацій, фоторепродукцій, окремих карток із поданими в малюнках, схемах завданнями. Воно призначається для колективної (фронтальної, підгрупової) та індивідуальної роботи з дітьми.

Книжкове видання розробляється для індивідуальної, самостійної діяльності дитини з виконання розвивальних ігрових, творчих вправ і завдань прикладного характеру, зокрема: з малювання, аплікації, ліплення, конструювання, художньо праці – з використанням різних матеріалів, традиційних і нетрадиційних технік.

ІІІ. Рекомендації до укладання навчального посібника

1. Змістове наповнення навчального посібника для спільної освітньої роботи дорослих з пітьми дошкільного віку рекомендується укладати з дотриманням таких вимог:

 • чітке визначення вікової адресації і освітньої мети;
 • узгодження з положеннями Базового компонента дошкільної освіти щодо формування життєвих компетенцій за відповідними освітніми лініями;
 • забезпечення реалізації чинних комплексних чи/та парціальних освітніх програм або їх окремих змістових розділів;
 • опора на результати сучасних вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень, здобутки перспективного педагогічного досвіду;
 • відповідність сучасним науково обґрунтованим і перевіреним практикою методикам, технологіям освітньої роботи, інтересам, можливостям і потребам розвитку дітей дошкільного віку;
 • інноваційна спрямованість, новизна, оригінальність авторських підходів до упорядкування, змістового наповнення, художнього оформлення;
 • передбачення трансляції інформації, завдань до дитини через дорослого, спільного опрацювання розвивально-навчального матеріалу шляхом читання/слухання, обговорення, відповідей на запитання, виконання завдань за малюнками, схемами тощо;
 • відсутність практичних завдань прикладного характеру на сторінках посібника (штрихування, креслення, малювання, розфарбовування, вирізування тощо), можливість багатократного використання посібника в освітній роботі з дітьми;
 • сприяння цілісному і різнобічному (фізичному, пізнавальному, мовленнєвому, соціально-моральному, емоційно-ціннісному, художньо-естетичному, креативному) розвитку дітей;
 • можливість творчого варіювання змісту з урахуванням потенціалу різних категорій дорослих користувачів, вікових та індивідуальних особливостей розвитку дітей.

2. Навчальний посібник може структуруватися за такою схемою: зміст, вступ (передмова), основна частина, додатки (за потребою).

У вступі (переломові до навчального посібника характеризується актуальність, відповідність вимогам Базового компонента дошкільної освіти, чинних освітніх програм; визначається вікова адресація, мета і завдання навчального посібника; роз’яснюються основні підходи до укладання матеріалів, структура посібника, способи його застосування у процесі організації дитячої життєдіяльності.

4. У основній частині навчального посібника рекомендується передбачити наявність таких компонентів:

 • систематизований у логічній послідовності виклад пізнавальної інформації розвивального, виховного, навчального характеру, що подана у невеличких за обсягом і доступних за змістом і формою подання інформаційних та інструктивних текстах, які педагоги чи батьки читають, інтерпретують дітям;
 • чітко сформульована в інструкціях, запитаннях система ігрових завдань, проблемно-пошукових ситуацій для актуалізації життєвого досвіду дітей, розширення, уточнення, систематизації і закріплення їхніх знань, умінь, навичок, розвитку особистісних базових якостей, пізнавальних психічних процесів тощо;
 • малюнки, фотографії, ілюстрації, схеми, інші зображення, що конкретизують інформацію, унаочнюють зміст завдань, адекватно сприймаються і є зрозумілими дітям дошкільного віку.

5. Додатки до основної частини не є обов’язковими у структурі навчального посібника. Вони укладаються за потребою. Додатки адресуються дорослим користувачам (педагогам і батькам).

Додатки можуть бути подані у різній формі, зокрема:

 • стислі методичні поради, в яких розкриваються форми роботи з дітьми, способи організації дітей при роботі з посібником, методи і прийоми психолого-педагогічної взаємодії дорослого з дітьми, особливості розподілу вміщеного матеріалу при плануванні освітнього процесу, частотність і тривалість занять з матеріалами посібника;
 • зразки, шаблони, викрійки роздаткового дидактичного, ігрового матеріалу, який пропонується для виконання завдань;
 • добірки невеликих за обсягом літературних форм (оповідання, казки, вірші, загадки, скоромовки, прислів’я, лічилки та ін.), ігор та ігрових вправ для застосування при спрацюванні матеріалів посібника додатково до основного змісту із визначенням відповідних розділів, сторінок, окремих завдань посібника, з якими співвідносяться подані у додатках матеріали тощо.

ІV. Рекомендації до укладання енциклопедії

1. Змістове наповнення енциклопедії для дітей дошкільного віку характеризується такими особливостями:

 • має чітку вікову адресацію
 • орієнтоване на інтереси, можливості, потреби розвитку дітей дошкільного віку;
 • акумулює у собі основні знання з певних пізнавальних тем: окремих питань;
 • містить науково достовірну, вивірену, бездискусійну (що не є наближеною, неперевіреною, науково не підтвердженою і не викликає суперечок, дискусій) інформацію з різних загальнопізнавальних тем, узгоджених із змістом освітніх програм розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку та вимогами Базового комплексу дошкільної освіти щодо формування життєвих компетенцій за відповідними освітніми лініями;
 • поєднує наукову чіткість, стислість, лаконічність формулювань з логікою викладу матеріалу;
 • відрізняється популярністю викладу, розрахованого на особливості сприймання, усвідомлення, збереження і відтворення інформації дітьми дошкільного віку;
 • укладене без вживання вузькофахових термінів, професіоналізмів, розмовної просторічної лексики, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених оцінок, скорочень;
 • передбачає трансляцію інформації до дитини через дорослого, спільне опрацювання розвивально-навчального матеріалу шляхом читання/слухання, обговорення, відповідей на запитання, розглядання малюнків, фотоілюстрацій, схем тощо;
 • не містить практичних завдань прикладного характеру на сторінках видання (штрихування, креслення, малювання, розфарбовування, врізування тощо).

2. Енциклопедія може структуруватися за такою схемою: зміст, вступ (передмова), основний текст з ілюстраціями, використані джерела інформації.

– У вступі (передмові) до енциклопедії для дітей дошкільного віку характеризується загальнопізнавальна спрямованість видання; визначається його вікова адресація і мета; роз’яснюються основні підходи до укладання, структурування матеріалів, способи пошуку інформації тощо.

В основному тексті енциклопедій для дітей дошкільного віку рекомендується дотримуватися таких позицій:

 • виклад енциклопедичного матеріалу у формі коротких статей статті-огляди, статті-довідки, статті-тлумачення) у систематизованому порядку для читання дітям та обговорення з дорослим;
 • ілюстрування чіткими, точними, виразними малюнками, фотографіями, схемами відповідно до змісту тексту, які унаочнюють пізнавальну інформацію і однозначно сприймаються дітьми;
 • наявність завдань у формі запитань, розвивальних ігор, вправ, пошуково-дослідних ситуацій, простих експериментів та ін. з метою перевірки, закріплення,застосування отриманих уявлень, знань, формування елементарних умінь (такі завдання передбачаються залежно від авторської концепції укладання видання, а тому не є обов’язковими).

5. Використані джерела інформації подаються у кінці видання і містять перелік наукових, науково-популярних видань, з яких було взято відомості при укладанні енциклопедичного матеріалу і якими можуть скористатися дорослі користувачі (педагоги, батьки) для уточнення, перевірки, розширення інформації, а також пізнавальних видань для дітей, які варто додатково опрацювати з метою поглиблення уявлень дітей з певних тем і питань, що викликали у них поглиблений інтерес.

V. Рекомендації до укладання робочого зошита

1. Робочий зошит призначається для індивідуальної роботи з дитиною і передбачає можливість активного діяльнісного, прикладного опрацювання його матеріалів (домальовування, розфарбовування, обведення, штрихування, з’єднання, вирізування, наклеювання тощо).

2. Робочий зошит для дітей дошкільного віку має таку специфіку укладання:

 • усі завдання в ньому унаочнені в малюках, ілюстраціях та графічних схемах або інших наочних матеріалах;
 • при необхідності завдання містять повні й часткові зразки виконання дій, а графічні вправи – ще й зорові орієнтири, підказки у вигляді крапок, стрілочок, пунктирних контурів та ін.;
 • завдання і способи їх виконання мають бути зрозумілими дитині-користувачу вже з їхнього ілюстративно-графічного викладу;
 • залежно від авторського задуму з концепції укладання для забезпечення зручності користування й самостійності дитини в опрацюванні вміщених завдань різні види роботи можуть виокремлюватися спеціальними умовними позначками, наприклад, “Розфарбуй”, “Намалюй”, “Послухай”, “Поміркуй”, “Розкажи” тощо;
 • наочні матеріли, використані для викладу завдань, не повинні бути дрібними, містити багато додаткових деталей, які заважать сприйманню основного змісту зображеного;
 • для виконання самостійних графічних завдань з малюнками, проведення з’єднувальних ліній у зошиті залишається достатньо вільного місця; для штрихування, розфарбовування, обведення не пропонуються дрібні зображення із складними контурними конфігураціями;
 • для графічних вправ по клітинках і лініях пропонуються збільшені порівняно з учнівськими зошитами ліновані основи;
 • завдання супроводжується мінімізованими, лаконічними конкретними інструкціями щодо змісту роботи і способів її виконання, сформульованими у зверненнях до дитини-користувача.

3. Основній змістовій частині робочого зошита передує короткий вступ (переднє слово до педагогів; батьків), у якому викладається роз’яснення цільового призначення і змістового заповнення видання, поради дорослим користувачем До організації роботи з матеріалами зошита. Вступ може супроводжуватися й зверненням до дитини-користувача з метою формування у неї інтересу до роботи з навчальною книжкою, правильної мотивації до навчально-пізнавальної  діяльності й досягнення успіхів у підготовці до школи.

VІ. Рекомендації до укладання альбому

1. Подібно до інших видів навчальної літератури для дітей дошкільного віку, альбом має подвійну адресність: наочні матеріали і завдання до них адресовані дітям, а пояснювальний текст з методичними коментарями стосовно призначення даного видання і застосування його з освітньою метою – педагогам і батькам.

2. Подвійною адресністю зумовлена й структура альбому, якою передбачатися такі складники: вступ, основна частина, методичні рекомендації.

3. Вступ традиційно розкриває перед дорослим користувачем цільове призначення, специфіку комплектування альбому.

4. Основна частина і є власне альбомом з повним набором розроблених автором/авторами наочних матеріалів. Завдання до запропонованої наочності можуть розміщуватися по-різному: у книжковому виданні – поряд із наочністю, у комплектному аркушевому виданні — на зворотах карток, на внутрішніх і зовнішніх сторонах обкладинки або в окремих методичних рекомендаціях до альбому.

5. Методичні рекомендації розкривають особливості організації освітньої роботи з матеріалами альбому, керівництва пізнавальною, мовленнєвою, художньо-практичною, образотворчою діяльністю дітей. Вони можуть містити методичні розробки основних форм організації дитячої життєдіяльності, зручних для опрацювання альбомних матеріалів, та орієнтовні переліки завдань з їх використанням. Залежно від обсягу методичних коментарів, загального обсягу і формату видання (книжкове чи аркушеве) методичні рекомендації входять до самого альбому, іноді поєднуючись із вступним словом, або видаються окремою брошурою у комплекті з альбомом і докладаються до нього.

VІІ. Затвердження навчальної літератури для дітей дошкільного віку

1. Згідно з Порядком, зазначеним у пункті 1 розділу ІІ цих методичних рекомендацій, навчальним посібникам, енциклопедіям, робочим зошитам і альбомам для дітей дошкільного віку надається схвалення для використання в дошкільних навчальних закладах або гриф “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”.

2. Відповідно до пунктів 2.3, 2.4 Порядку для одержання схвалення для використання в дошкільних навчальних закладах або грифа Міністерства освіти і науки України рукописи зазначених видів навчальної: літератури подаються автором (колективом авторів), видавництвом або іншими фізичними та юридичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, що мають виключні права на використання твору, до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, на який покладається організація проведення науково-методичних експертиз і роботи комісії з дошкільної педагогіки і психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (спільно з департаментом дошкільної і загальної середньої освіти Міністерства освіти і науки України).

Директор департаменту
загальної середньої та дошкільної освіти          Ю. Г. Кононенко

Червень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
« Тра    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Секс шоп Купить мед. справки